III Puchar Szmaragdowego Stawu – 2x eliminacje do MPwWK PCM 2018

III edycja zawodów o Puchar Szmaragdowego Stawu odbędzie się w dwóch turach – I tura w dniach 05.07-08.07.2018, II tura 05.08-08.08.2018. Organizatorem imprezy jest PFWK – Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego.

Poniżej przedstawiamy plan imprezy:

Czwartek 5 Lipca 2018 r:
7:30 – 8:30 rejestracja drużyn,
8:30 – 8:45 oficjalne otwarcie,
9:00 – 9:15 losowanie stanowisk,
9:30 dojazd do wylosowanych stanowisk,
10.00 – 11:30 przygotowanie stanowisk, zanęt, sondowanie łowiska, stawianie markerów,
11:30 – 12:00 nęcenie,
12:00 – rozpoczęcie łowieni.

Czwartek – niedziela 05.07.-08.07.2018 r. – czas trwania zawodów

Niedziela 8 Lipca 2018 r.
10:00 – zakończenie łowienia,
12:00 – oficjalne zakończenie i rozdanie nagród.

Regulamin:
1. Organizatorem zawodów eliminacyjnych do MPwWK PCM 2018 jest Polska Federacja Wędkarstwa Karpiowego, która zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie.
2. Każda drużyna, która bierze udział w zawodach powinna składać się z dwóch osób.
3. Drużyna może korzystać z pomocy jednego pomocnika (Team Runnera- opłata 100zł), którego obecność należy zgłosić przed rozpoczęciem zawodów.
4. Zawodnikiem lub pomocnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może wystartować w zawodach tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów.
5. Zaleca się aby (w przypadku całego cyklu) drużyna startowała w tym samym składzie osobowym. Dopuszcza się jednak zmianę jednego z zawodników. O zmianie należy poinformować organizatora min. 30 dni przed rozpoczęciem zawodów. 6. Każda drużyna łowi na cztery wędki (po dwie na jednego zawodnika).
7. W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać minimum jeden z zawodników. Jeżeli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, zestawy muszą być wyciągnięte z wody. W przypadku gdy jeden z zawodników zrezygnuje z udziału w zawodach, drugi może łowić na dwie wędki.
8. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska. Zabrania się „wynoszenia” zestawów i kładzenia ich z brzegu.
9. Do oznakowania łowiska dozwolone jest użycie dwóch markerów.
10. Zarzucanie zestawów, sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z brzegu i w obrębie swojego stanowiska. Zabrania się stosowania łodzi oraz pontonów, w celu wywożenia zestawów, nęcenia i sondowania łowiska.
11. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej.
12. Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, zabrania się stosowania innych metod połowu.
13. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem. Może tego dokonać tylko zawodnik danej drużyny lub team runner w przypadku wcześniejszego zgłoszenia (patrz pkt 3).
14. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba.
15. Klasyfikowane są ryby: karp i amur o wadze powyżej 3 kg.
16. Drużyna zobowiązana jest do posiadania worków karpiowych i maty karpiowej.
17. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i dotknie żyłek zestawów sąsiadów, mają oni prawo do złożenia protestu. W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie zaliczona do klasyfikacji.
18. Złowioną rybę drużyna zgłasza sędziom (SMS) bezpośrednio po zakończeniu holu (szczególnie ważne w przypadku pierwszej i ostatniej ryby zawodów premiowanej BONUSEM), którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie połowu. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody przy użyciu maty karpiowej w obecności sędziego.
19. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany.
20. Ryby okaleczone lub martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji.
21. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody.
22. Nęcenie może odbywać się między godzinami 8:00- 9:00, 14.00-15.00 , 19:00-20:00.
23. W klasyfikacji generalnej zawodów liczy się suma zdobytych punktów.
24. Punkty przyznawane są w następujący sposób: 1kg = 1pkt. Ponadto: BONUS: BIG FISH karp + 5pkt, BIG FISH Amur + 5pkt, pierwsza ryba zawodów +5pkt, ostatnia ryba zawodów +5pkt. Najwięcej złowionych ryb (w sztukach) + 5pkt
25. Cykl zawodów składający się z dwóch imprez wygrywa drużyna z największą ilością punktów.
26. W przypadku zgromadzenia takiej samej liczby punktów, pod uwagę brana jest łączna waga złowionych ryb, a w przypadku takiej samej wagi największa złowiona ryba.
27. Dwie pierwsze drużyny z cyklu zdobywają prawo startu w MPwWK PCM 2018.
28. W przypadku braku możliwości zakwalifikowania drużyny na poszczególne miejsca nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane.
29. Zabrania się podczas trwania zawodów rozniecania ognisk przez zawodników, jak również poruszania się samochodami. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziów.
30. Podczas zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
31. Wchodzenie do wody podczas zawodów jest dozwolone tylko do wysokości kolan.
32. Organizatorzy i właściciel łowiska proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach. Zawodnicy proszeni są o zabranie ze sobą śmieci.
33. Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.
34. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów.
35. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów.
36. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna.
37. W razie nie zastosowania się do regulaminu zawodów, drużyna może zostać dwukrotnie upomniana, a następnie wykluczona z zawodów, bez prawa do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.
38. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz Patronów Medialnych.
39. Płatność – zaliczkę w kwocie 200zł należy przelać na konto do 31.12.2017 natomiast pozostałą kwotę do 31.03.2018 (koszt jednej tury wynosi 600zł od pary + 100zł team runner) konto : 90 2030 0045 1110 0000 0248 9930 z dopiskiem zawody Szmaragdowy Staw

Dodaj komentarz